Privacy Verklaring

Uw privacy bij Pedicurepraktijk Karen Beumer

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Ik hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In dit privacy statement vindt u informatie over welke gegevens ik verzamel, waarom, hoe lang, waar ik deze vastleg en met welke partijen ik deze uitwissel. Tevens beschrijf ik hier uw rechten t.a.v. de gegevens die ik over u vastleg.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Pedicurepraktijk Karen Beumer, Zwanebloem 49, 2408 LT Alphen aan den Rijn.

Wanneer leg ik persoonsgegevens van u vast?

Zodra u een afspraak maakt voor een behandeling, tijdens en na de behandeling leg ik uw persoonsgegevens vast. Als u wordt doorverwezen door een andere zorgverlener, dan verkrijg ik mogelijk persoonsgegevens van deze zorgverlener. In deze gevallen ga ik ervan uit dat de betreffende zorgverlener dit met u heeft afgestemd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u deze situatie corrigeren door uw rechten uit te oefenen zoals deze elders in dit statement vermeld zijn. Als u de website bezoekt, dan wordt dit bezoek anoniem geregistreerd via Google Analytics. In dit geval worden er dus geen persoonsgegevens vastgelegd.

De gegevens kunnen mij zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld.

Welke persoonsgegevens leg ik vast?

De standaard persoonsgegevens die ik vast leg bestaan uit:

Naam, fysiek adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, data wanneer u afspraken met mij heeft, wanneer uw behandelingen hebben plaatsgevonden, bijzonderheden over de behandelingen, betalingen, facturen/rekeningen en eventuele voetproblemen.

Om u de juiste zorg te kunnen bieden en onjuiste behandeling te voorkomen leg ik bovendien relevante aandoeningen/ziekten vast (zoals, reuma, diabetes, kanker) die aan mij bekend worden gemaakt. Ik verwerk uw burgerservicenummer (BSN) alleen indien dit nodig is t.b.v. declaratie bij de zorgverzekering.

Het kan zijn dat ik foto's maak van uw voeten om herstel van voetproblemen te kunnen volgen door de tijd.

Waarvoor gebruik ik uw persoonsgegevens ?

Ik sla uw gegevens op in een patiëntendossier in het kader van de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) en de zorgverzekeringswet. Een deel van deze gegevens moet ik verplicht vastleggen gedurende de periode dat u bij mij onder behandeling bent. Daarnaast zijn de gegevens nodig om u adequaat te kunnen behandelen en de behandelingen in rekening te kunnen brengen, dan wel te declareren bij uw zorgverzekering. Ook de belastingwetgeving verplicht mij bepaalde financiële gegevens vast te leggen.

Ik gebruik uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Recht op inzage en data portabiliteit

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt daarom bij mij opvragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en waarvoor ik deze gebruik. U verkrijgt dan een uittreksel uit uw patiëntendossier. Hierbij is het mogelijk dat ik gegevens gebaseerd op mijn persoonlijke analyse en oordelen achterwege laat.

Recht op rectificatie

Indien u meent dat ik onjuiste persoonsgegevens van u heb opgeslagen, dan verzoek ik u dit te melden en zal ik deze corrigeren.

Recht op verwijdering

U kunt mij verzoeken uw gegevens te verwijderen. Ik zal dit verzoek inwilligen, binnen de mogelijkheden van de op de gegevens van toepassing zijnde wetgeving, zoals WGBO, zorgverzekeringswet en fiscale wetgeving. Dit betekent dat dit sowieso alleen mogelijk is als u niet meer onder behandeling bent. Het kan zijn dat in plaats van verwijdering alleen anonimiseren van uw gegevens mogelijk is, dan zal ik dat uitvoeren.

Recht op beperking van de verwerking of bezwaar

U kunt mij verzoeken om bewerking, doorgifte en andere verwerking, behalve opslag van uw gegevens (tijdelijk) te staken. Ik zal hieraan gehoor geven tenzij de verwerking nog noodzakelijk is om te voldoen aan geldende wetgeving of om de financiële afhandeling van uitgevoerde behandelingen te voltooien. Dit betekent dat dit sowieso alleen mogelijk is als u niet meer onder behandeling bent.

Uw rechten uitoefenen

U kunt een verzoek om gebruik te maken van de genoemde rechten aan mij kenbaar maken tijdens uw bezoek aan de praktijk of schriftelijk via een bij mij bekend emailadres. Ik ben hierbij verplicht uw identiteit vast te stellen en u kunt daarom een dergelijk verzoek dan ook alleen persoonlijk doen, dan wel met een geldige volmacht of als curator/voogd namens iemand anders.

Met wie wissel ik uw persoonsgegevens uit?

Het kan zijn dat ik gegevens over uw behandelingen of specifieke voetproblemen deel met andere zorgverleners waar u tevens onder behandeling bent of andere pedicures voor collegiaal overleg. Dit doe ik alleen met uw toestemming. Verder wissel ik gegevens over u uit met uw zorgverzekeraar, alleen indien dit nodig is voor declaratie van vergoedingen voor behandelingen.

Ik verstrek uw gegevens niet aan overige derden. Waar ik gebruik maak van zogenaamde Clouddiensten (zoals Microsoft OneDrive of Googledrive), of communicatiediensten, vindt opslag of overdracht van de persoonsgegevens altijd versleuteld plaats en geldt dit derhalve niet als doorgifte.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Ik heb het patiëntendossier beveiligd met zowel fysieke als logische toegangsbeveiliging. De gegevens worden alleen lokaal opgeslagen op het adres waar zich ook de praktijk bevindt. Er worden alleen kopieën gemaakt bij wijze van reservekopie op een server op dezelfde locatie. Daarnaast worden enkele kopieën versleuteld bewaard op een externe server. Door de versleuteling heeft de betreffende aanbieder van de server, noch derden toegang tot de gegevens in deze kopieën.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

De wet (WGBO) verplicht mij om uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de behandeling en medische relevante gegevens 15 jaar te bewaren. Financiële gegevens, zoals betalingen en facturen/rekeningen bewaar ik 7 jaar conform de fiscale wetgeving. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn en niet meer hoeven te worden bewaard volgens relevante wetgeving, verwijder ik eens per half jaar.